Кафедра теорії і методики фізичного виховання


Склад
кафедри

гончар-200x300

Гончар Галина Іванівна

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри.

IMG_9446-200x300Безверхня Галина Василівна 

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, професор. У 2007 році нагороджена знаком «Відмінник освіти України», у 2011 році – знаком «Петро Могила», Почесною грамотою МОН України 2006 р., у 2013 році – Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації.

Давиденко Олена Віталіївна

кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України

Пангелов_Б._П.

Пангелов Борис Петрович

кандидат педагогічних наук, доцент, майстер спорту з легкої атлетики

Цибульська Вікторія Вікторівна

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

20131106_42-200x300Семенов Андрій Анатолійович

кандидат педагогічних наук, доцент, майстер спорту України, заступник декана з навчальної роботи

Осадченко Тетяна Михайлівна

кандидат педагогічних наук, викладач

Комар Володимир Петрович 

викладач, здобувач, заступник декана з міжнародної діяльності

Каранська Людмила Петрівна

викладач

аспірант кафедри

IMG_9524Подзерей Світлана Сергіївна

лаборант

Навчально-методична робота

Викладачі кафедри в навчальному процесі активно використовують нові освітні технології. З цією метою викладачами кафедри розроблені лекційні курси, методичне забезпечення семінарських і практичних  занять із усіх дисциплін, закріплених за кафедрою:

 • Рекреація у фізичній культурі різних груп населення
 • Плавання з методикою викладання
 • Загальна теорія підготовки спортсмена
 • Методика навчання фізичного виховання в спеціальних медичних групах
 • Гімнастика з методикою навчання
 • Теорія і методика фізичного виховання
 • Методика викладання фізичного виховання у ВНЗ І-ІІ р.а.
 • Фізичне виховання з учнями спеціальних медичних груп
 • Нетрадиційні засоби фізичноїкультури
 • Олімпійський і професійний спорт
 • Психологія здоров’я
 • Менеджмент туризму
 • Фізична культура з методикою навчання
 • Організація краєзнавчо-туристичної діяльності
 • Фізичне виховання
 • Легка атлетика з методикою викладання
 • Легка атлетика з методикою навчання
 • Організація та методика спортивно-масової роботи
 • Вступ до спеціальності
 • Лікувальна фізична культура
 • Масаж
 • Контроль у фізичному вихованні
 • Спортивна метрологія
 • Атлетизм з методикою викладання
 • Підвищення спортивної майстерності
 • Професійна діяльність у сфері фізичного виховання
 • Рухливі ігри з методикою навчання

Наукова робота

Викладачі кафедри працюють над загальною науковою проблемою: «Формування свідомого ставлення особистості до занять фізичною культурою». Крім того, проводять індивідуальні наукові дослідження, зокрема:

Безверхня Галина Василівна працює над докторською дисертацією на тему: «Теоретико-методичні засади формування мотивації до професійно-прикладної фізичної підготовки студентів педагогічних спеціальностей» (спеціальність 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. Науковий консультант – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор – Круцевич Т.Ю.).

Викладачі кафедри виконують дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

Комар Володимир Петрович – «Система фізичного виховання школярів у педагогічній спадщині П. Ф. Лесгафта» (спеціальність  13.00.01 – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор – Кочубей Т.Д.).

Осадченко Тетяна Михайлівна – «Підготовка майбутнього вчителя до створення здоров’язбережувального середовища початкової школи» (спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент – Ярошинська О. О.)

В жовтні 2013 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.881.01 у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту відбувся захист дисертаційної роботи викладача кафедри Гончар Галини Іванівни на тему: «Організаційно-методичні умови формування мотивації студентів інститутів фізичної культури до професійно-прикладної фізичної підготовки», в якій розглядалася структура та динаміка формування мотивації студентів до професійно-прикладної фізичної підготовки, визначалися організаційно-методичні умови формування мотивації студентів до професійно-прикладної фізичної підготовки.

26 лютого 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини відбувся захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук викладача кафедри Семенова Андрія Анатолійовича на тему: «Виховання лідерських якостей у молодших школярів засобами рухливих ігор», спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання. У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано новий підхід до розв’язання актуального завдання, що полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментально-практичній перевірці педагогічної моделі виховання лідерських якостей у молодших школярів засобами рухливих ігор.

В березні 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.881.01 у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту відбувся захист дисертаційної роботи викладача кафедри Цибульської Вікторії Вікторівни на тему: «Формування мотивації до професійно-прикладної фізичної підготовки студентів педагогічних спеціальностей на різних формах навчання», в якій розглядалися мотивація до успіху, мотивація навчання у ВНЗ, відношення до предмету «Фізичне виховання», рівень теоретичних знань та фізичної підготовки студентів, а також розкрито організаційно-методичні умови формування мотивації до професійно-прикладної фізичної підготовки студенток ІІІ курсу заочної форми навчання факультету початкової освіти.

Викладачі кафедри постійно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, готують студентів до участі у всеукраїнських студентських олімпіадах, конференціях, конкурсах студентських наукових робіт.


На кафедрі теорії і методики фізичного виховання працює науковий гурток «Теоретичні та практичні шляхи формування свідомого ставлення особистості до здоров’язбереження та занять фізичною культурою і спортом в сучасному ритмі життя».

В межах наукового гуртка  працюють проблемні групи, де студенти здійснюють пошук, аналіз та систематизацію інформації з наступних напрямів:

 1. Безверхня Г.В. – Формування мотивації до занять фізичною культурою і спортом.
 2. Цибульська В.В. – Здоровʼязберігаючі технології в процесі занять фізичним вихованням і спортом.
 3. Гончар Г.І. – Фізична культура, як засіб фізичної реабілітації.
 4. Комар В.П. – Сучасні форми фізичної культури.
 5. Торбанюк Г.В. – Методика планування та побудови тренувальних занять спортсменів у процесі багаторічної підготовки.

Для поглиблення професійної підготовки майбутніх фахівців із фізичного виховання важливою є навчально-методична практика студентів. Кафедра теорії і методики фізичного виховання співпрацює з:

– Приватним підприємством «Мандри-Гори»;

– Міжнародним дитячим центром «Артек Карпати»;

– Дитячим літнім оздоровчим табором «Сузір’я Таврії»;

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота на кафедрі сприяє підвищенню рівня мотивації студентів до здорового способу життя, фізичного вдосконалення та фізичної підготовки. Діяльність у цій галузі спрямована на підготовку спортсменів високого рівня в різних видах спорту.

Соціально-гуманітарна робота кафедри спрямована на виховання у студентів любові до людини, милосердя, добра, поваги до своєї Батьківщини, професії, себе самого та формування світогляду.

Виховна робота

Кафедра проводить  значну виховну роботу в студентському колективі. Організація навчально-виховного процесу передбачає єдність  навчання та виховання у підготовці майбутніх фахівців. Такий підхід має системний характер, бо за формами організації охоплює всі напрямки діяльності студентського колективу, а за змістом впливає на конкретну особистість, формуючи сучасного компетентного, висококваліфікованого спеціаліста. Всі викладачі є кураторами студентських академічних груп на факультеті  фізичного виховання.

Профорієнтаційна робота

Важливе значення викладачі кафедри надають проведенню  профорієнтаційної роботи в загальноосвітніх школах, дитячо-юнацьких спортивних школах, коледжах різних областей України.

Видавнича діяльність

Видавнича діяльність кафедри
Перспективний план видавничої діяльності

 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Підвищення кваліфікації викладачів
Перспективний план підвищення кваліфікації викладачів

 

Контактна інформація:

Адреса: 20300, м. Умань ,Черкаська обл., вул.Садова, 28, ауд. 230 А

Тел.:(04744) 3-88-51

E-mail: tmfv@meta.ua

Залишити відповідь